SƠ ĐỒ CÔNG TY

BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
NGUYỄN TUẤN ĐẠT
PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN XUÂN NAM
PHÓ GIÁM ĐỐC
PHẠM VĂN HIỂN
PHÓ GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN AN

 

 

BAN QUẢN LÝ

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG
NGUYỄN THỊ THU HOÀ
QUẢN LÝ CẤP CAO
NGUYỄN VĂN TUẤN
QUẢN LÝ DỰ ÁN
PHẠM ĐÌNH VINH
QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẶNG VĂN NHÂM
QUẢN LÝ DỰ ÁN
NGUYỄN VĂN TIẾN
QUẢN LÝ DỰ ÁN
LÊ VĂN NAM
QUẢN LÝ DỰ ÁN
NGUYỄN TIẾN QUYNH
QUẢN LÝ DỰ ÁN
PHẠM NAM ANH